Trò chơi điện tử không chỉ dạy trẻ sáng tạo, kỹ năng giải quyết