Dịch Covid-19 khiến mọi thứ đóng băng. Thực hiện việc cách ly xã hội,