Hiện trên thị trường có quá nhiều loại men vi sinh, làm thế nào