Với sự phổ biến của bóng đá, nhu cầu về bóng đá trong giới