Trên nền tảng truyền thông 4.0, rất nhiều hình thức quảng bá, PR, Makerting,