Từ khi chuyển đến Paris hoa lệ với mức giá chuyển nhượng kỷ lục,