Là phụ nữ thì hầu như ai cũng đều có sở thích chung là