Đi cùng với sự phổ biến của điện thoại và công nghệ phát triển