Với việc sở hữu lượng lớn người tiêu dùng trẻ có khả năng chi