Với những thành tựu nổi bật từ thị trường Trung Quốc của “mẹ” Alibaba,